Algemene voorwaarden Rayer HealthCenter Gouda B.V.

1. Algemeen 1.1. Op alle, door Rayer HealthCenter gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 1.2. Het lid mag gedurende de openingstijden trainen in het HealthCenter, rekening houdend met de geldende huisregels.

1.3. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van het HealthCenter op vertoon van een geldig lidmaatschapsbewijs.

1.4. Rayer HealthCenter houdt zich het recht voor om nieuwe leden te vragen om een geldig legitimatiebewijs.

2. Overeenkomst

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de faciliteiten die Rayer HealthCenter te bieden heeft.

2.2. Rayer HealthCenter is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden 4 weken (1 afschrijvingsperiode) na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beeïndigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangdatum van de wijziging door Rayer HealthCenter te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap

3.1. Het lid is bekend met het feit dat het lidmaatschap wordt aangegaan voor de afgesproken contractsduur die ingaat vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst.

3.2. Het lidmaatschap bij Rayer HealthCenter is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.3. Rayer HealthCenter behoudt zich het recht voor om een identificatie van de leden te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad een lid van het center is.

3.4. Bij inschrijving ontvangt het lid een lidmaatschapspas waarmee toegang tot Rayer HealthCenter mogelijk is. Bij verlies van deze pas dient een nieuwe aangeschaft te worden ter waarde van € 5,-

3.5. Bij het afgeven van de lidmaatschapspas wordt een foto gemaakt voor in het ledenadministratiesysteem. Deze foto wordt nergens anders voor gebruikt en niet gedeeld met derden.

4. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het lid per 4 weken via automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan. Per 4 weken zal het lidmaatschapsgeld geïncasseerd worden.

4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van het contract en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik maakt van de faciliteiten, is het lid over deze dagen een bedrag naar rato verschuldigd.

4.3. De geldigheid van een strippenkaart is 6 maanden na aankoopdatum.

4.4. Wanneer een incasso wordt gestorneerd brengt Rayer HealthCenter € 7,50 aan administratiekosten in rekening.

4.5. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan Rayer HealthCenter te worden voldaan. Het lid kan de fitness niet gebruiken tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

4.6. Indien Rayer HealthCenter over dient te gaan tot incasso van haar vordering van het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer Rayer HealthCenter over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het lid het centrum niet gebruiken tot het moment dat alle, door Rayer HealthCenter in rekening gebrachte kosten betaald zijn.

4.7. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten gaan mee met de eerstvolgende incasso of dienen per pin/contant aan de balie betaald te worden. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat het contract nietig verklaard kan worden.

4.8. Rayer HealthCenter biedt leden de mogelijkheid om een lidmaatschap voor verschillende periodes af te sluiten.

4.9. Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het lidmaatschapsgeld.

4.10. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Rayer HealthCenter is ten alle tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.11. Rayer HealthCenter is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren conform de consumenten prijs index.

5. Privacy

5.1. Uw persoonlijke gegevens worden in ons ledendatabase opgenomen en verwerkt voor de beheer van ledenbestand en de aangeboden producten en diensten. Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder uw persoonlijke toestemming. 7. Beeindiging lidmaatschap

7.1. Na de oorspronkelijk gekozen looptijd wordt het lidmaatschap omgezet in een maandlidmaatschap. Het lidmaatschap dient tenminste 1 kalendermaand voor de einddatum van het contract schriftelijk te worden opgezegd.

7.2. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een opzegformulier, dat uitsluitend bij Rayer HealthCenter te verkrijgen is. Het opzegformulier dient te worden ingeleverd bij een medewerker van Rayer HealthCenter. U verkijgt dan een kopie van de desbetreffende medewerker, dit dient als bewijs van de aanvraag van de opzegging. Mocht u een opzegbrief te willen versturen per post, dan adviseren wij u dit per aangetekende post te verzenden.

7.3. Het door het lid tussentijds beëindigen van het contract is enkel mogelijk op medische gronden waarbij een doktersverklaring vereist is of bij het

verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van een Rayer HealthCenter. Hiervoor is een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist. Voor beide gevallen geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

7.4. Het stopzetten van een lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

8. Zwangerschap, ziekte, langdurige blessure of letsel

8.1. In geval van een medische reden kan in overleg met de instructeur het lidmaatschap tijdelijk, met een minimum van 1 maand tot een maximum van zes maanden.

8.2. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.

8.3. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met een maximum van zes maanden.

9. Openingstijden

9.1. Rayer HealthCenter is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen. 9.2. Rayer HealthCenter is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

9.3. Rayer HealthCenter is bevoegd het centrum voor onderhoudswerk en reparatie te sluiten.

9.4. De leden worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

10. Persoonsgegevens

10.1. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (b.v. adres of bankgegevens) dienen direct aan Rayer Healthcare te worden doorgegeven.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Rayer HealthCenter is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Rayer HealthCenter of haar medewerkers.

11.2. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Rayer HealthCenter, noch de medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van het centrum.

12. Huisreglement

12.1. Het lid is ermee bekend dat Rayer HealthCenter bepaalde huisregels hanteert. Deze huisregels zijn aanwezig en kunnen indien gewenst opgevraagd worden bij een medewerker van Rayer HealthCenter.

12.2. Het centrum kan ten allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

13. Gedragsregels

13.1. Leden en introducees zullen geen misbruik maken van de apparatuur of de faciliteiten welke Rayer HealthCenter biedt. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden vergoed door het desbetreffende lid.

13.2. Incorrect, ruw of aggressief gedrag naar zowel medewerkers als andere leden toe wordt niet geaccepteerd. Overtreding van deze regels kan leiden tot beeindiging van het lidmaatschap.

13.3. Alcohol, drugs, tabak of andere geestverruimende middelen worden in het centrum niet toegestaan.

14. Slotbepaling

14.1. Overeenkomsten tussen het lid en Rayer healthCenter kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd of opgezegd.

14.2. Wanneer één van bovenstaande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

14.3. Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst ontstaan, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Huishoudelijk Reglement

1. Check altijd in met de lidmaatschapspas voor aanvang van de training.

2. Houd je aan de aanwijzingen van de instructeurs

3. Draag schone sportschoenen en schone kleding, het is verboden om in een hemd te trainen

4. Gebruik van een handdoek is verplicht

5. Ruim door jou gebruikte materialen op de daarvoor bestemde plaatsen op en maak de cardio apparaten schoon na gebruik

6. Het centrum sluit de deuren op de aangegeven sluitingstijd, zorg dat je dan klaar bent met je bezigheden (training, omkleden enz.)

7. Goed fatsoen en vriendelijkheid zijn bij ons de norm

Januari 2019